BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Powiat Golubsko-Dobrzyński

Czerwony – w trakcie realizacji.
Czarny – zrealizowane.
Niebieski – nadzór inspektorski.

GMINA ZBÓJNO

szczegóły

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo w branżach budowlanej , elektrycznej, sanitarnej. „
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku o charakterze kulturalno – oświatowym na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Wielgie , gmina Zbójno w branżach:
– budowlanej
-elektrycznej
– sanitarnej

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 110501C w miejscowości Podolina. Gmina Zbójno. Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej o grubości łącznej do 6 cm – warstwa wyrównawcza i ścieralna na istniejącej nawierzchni asfaltowej uzupełnienie – wzmocnienie nawierzchni , odnowienie rowów odwadniających i poboczy.

4.Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Rembiocha w branżach
– budowlanej
-elektrycznej
-sanitarnej

5. Opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże w
branżach
– budowlanej
-elektrycznej
-sanitarnej

6. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Sitno w branżach
-budowlanej
-elektrycznej
-samitarnej

STAROSTWO POWIATOWE

szczegóły

1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego stanowiących odrębne opracowania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2136C Zbójno – Chrostkowo – Bilnno na odcinku 2811 mb w km 0+395 do km 3+206” „Przebudowa drogi nr 2118C Szafarnia – Płonne wraz z Chodnikiem”

2. Pełnienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadań pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec- Wielka Łąka od km 3+634 do km 5+090”

3. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do zadań
a. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 21340C Dulsk-Ruże- Obory- Stary Kobrzyniec w km od 8+810 do 8+854 oraz drogi powiatowej nr 2137C Obory-Wildno w km 0+000 do 0+174”
b. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo w km od 0+127 do 0+367
c. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2116C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże w km od 0+950 do 1+580.”

4. Projekt wykonawczy tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb zadania inwestorskiego pn. „Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2112C, 2113C, 2114C, 2120C, 2124C, 2131C, 2128C w powiecie Golubsko – Dobrzyńskim.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 2118C Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem – etap I”.

URZĄD MIASTA

szczegóły

1. Opracowanie i uzyskaniu dokumentów potrzebnych do złożenia Staroście Golubsko- Dobrzyńskiemu wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi ulicy Kościuszki
2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa parkingu przy ul. Konopnickiej w Golubiu – Dobrzyniu”

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

szczegóły
  1. Budowa drogi dojazdowej do Parku Przemysłowo –Technologicznego we Wrockach – etap I
  2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa DW 554 m. Węgiersk polegająca na budowie ścieżki pieszo rowerowej o dł . 1064 mb”.

  3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego”
  4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Gajewo z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

GMINA KOWALEWO POMORSKIE

szczegóły
  1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C  Mlewiec – Wielka Łąka od km 3 + 634 do km 5 + 090.
  2. Opracowanie dokumentacji dla zadania:” Przebudowa drogi powiatowej nr 2108C Kowalewo Pomorskie-Okonin i 2107C Szychowo-Chełmnie na odcinku z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegającej na budowie chodnika”